O nás

Spoločnosť Kantar poskytuje dáta o sledovanosti televíznych staníc v Slovenskej republike od roku 2004, či už ide o terestriálne, satelitné alebo káblové vysielanie. Meranie sledovanosti sa uskutočňuje minimálne v 1.200 domácnostiach, ktoré tvoria referenčný panel reprezentujúci divácke správanie 5 miliónov ľudí v krajine.

 
Kantar Peoplemeter - Sledovanie TV

Domácnosti panela sú vyberané z databázy adries domácností, ktoré sa zúčastnili zavádzacieho alebo kalibračného výskumu. Reprezentatívnosť panela je zabezpečená kontrolnými charakteristikami domácností. Tieto charakteristiky sú nazývané „normy panela“. „Normy panela“ boli stanovené na základe analýz výsledkov rozsiahleho zavádzacieho výskumu. V rámci zavádzacieho výskumu bolo realizovaných vyše 8000 rozhovorov. Ďalšie rozhovory prebiehajú pri kalibračných výskumoch, ktoré slúžia na aktualizáciu stanovených noriem a uskutočňujú 3 krát za rok, pričom veľkosť vzorky pri kalibračnom výskume je cca 2667 rozhovorov.

Televízna sledovanosť je meraná na televíznych prijímačoch prostredníctvom PeopleMetra. Každá domácnosť, ktorá je členom panela, má nainštalované meracie zariadenie – PeopleMeter, ktoré meria sledovanosť na televíznych prijímačoch. Tento automaticky identifikuje a zaznamenáva televízne stanice sledované v domácnosti, vrátane videa. Všetci členovia domácnosti alebo hostia deklarujú svoju prítomnosť v miestnosti, kde je zapnutý televízor, stlačením prideleného tlačidla na ovládači meracieho zariadenia, alebo dotykom na displej. Počas celého dňa PeopleMeter zaznamenáva údaje o sledovanosti členov panela a uchováva ich vo svojej pamäti. Dáta sú odosielané niekoľkokrát denne cez WiFi, alebo mobilnú dátovú sieť a sú validované a vážené. Váhy, ktoré umožňujú vyjadriť výsledky v mierke populácie, sú potom použité na vytvorenie sledovanosti.

Zariadenie, ktoré zabezpečuje meranie diváckej sledovanosti - TAM (Television Audience Measurement) je PeopleMeter. Hlavnou úlohou PeopleMetra je identifikácia sledovanej TV stanice a registrácia prítomných divákov, ktorí sa prihlasujú diaľkovým ovládačom, alebo cez dotykový displej. Zároveň PeopleMeter zabezpečuje monitorovanie času, ukladanie dát, vzájomnú komunikáciu viacerých zariadení v domácnosti a prenos dát.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete, sú prísne dôverné a pri ich spracovaní sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje o sledovaní televízie vo vašej domácnosti vyhodnocujeme výlučne v kombinácii s údajmi o sledovaní z iných domácností. Sledovanosť televízie sa vždy uvádza len pre skupiny domácností, nikdy nie pre jednotlivcov. V žiadnom prípade nezverejníme vaše meno alebo adresu!

Dáta, ktoré nám poskytujete v súvislosti s meraním sledovanosti televízie, spracovávame na základe vášho súhlasu. Keď stlačíte tlačidlo na ovládači PeopleMetra, aby ste zaznamenali sledovanie televízie, zároveň potvrdzujete tento súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na bezplatnej linke 0800 17 07 17 alebo e-mailovej adrese TAMpanelSk@kantar.com . Ak sa ktorýkoľvek člen vašej domácnosti rozhodne odvolať svoj súhlas, budeme musieť vašu domácnosť vyradiť z panelu pre meranie sledovanosti.

Poskytnuté údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami našej globálnej siete Kantar v rámci Európskej ekonomickej zóny na spracovanie a porovnanie s dátami z iných zdrojov. Tieto spoločnosti sú povinné dodržiavať rovnaké zásady ochrany vašich dát, ako my sami.

Vašu identitu nikdy neodkrývame. Dáta o vašej sledovanosti sa kombinujú s dátami zo stoviek ďalších domácností skôr, ako ich poskytneme užívateľom – televíznym vysielateľom a mediálnym agentúram. Vaše meno a adresu poskytujeme výlučne spoločnostiam, ktoré zabezpečujú doručovanie darčekov v rámci nášho odmeňovacieho programu, hlavne Slovenskej pošte. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť vašu adresu a nesmú ju použiť na žiaden iný účel.

Uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Naše bezpečnostné postupy zodpovedajú všeobecne akceptovaným štandardom na ochranu osobných údajov.

Naši zamestnanci sú zmluvne zaviazaní dodržiavať interné predpisy a postupy vo vzťahu k dôvernosti, bezpečnosti a ochrany súkromia.

Presnosť a správnosť údajov o vašej domácnosti je pre nás nesmierne dôležitá. Preto vás môžeme kontaktovať za účelom ich potvrdenia a aktualizácie. Spoliehame sa na vás, že nám pomôžete udržiavať svoje údaje presné, úplné a aktuálne tým, že nám odpoviete na otázky pravdivo a vždy nás upovedomíte o akýchkoľvek zmenách vo vašich údajoch.

Zbierame údaje aj od detí. Nikdy priamo nekontaktujeme deti do 13 rokov a ich osobné údaje získavame len od rodičov.

Podľa zákonov EÚ o ochrane osobných údajov máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných informácií z našich systémov, pokiaľ neexistujú oprávnené zákonné dôvody na ich ďalšie spracovávanie. Taktiež máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných informácií alebo na odvolanie súhlasu s využívaním vašich dát našou spoločnosťou.

Ak sa rozhodnete uplatniť si niektoré z týchto práv, v zmysle zákona budeme reagovať do 4 týždňov od dátumu, keď nám toto rozhodnutie oznámite. Upovedomíme o tom aj prípadne zainteresované tretie strany.

Prosím, berte do úvahy, že ak čo len jeden člen vašej domácnosti odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, budeme musieť z panela pre meranie sledovanosti vyradiť celú vašu domácnosť. Tým sa zároveň ukončí platnosť tejto dohody.

Údaje, ktoré zbierame, sa využívajú na poznanie dlhodobých trendov v správaní televíznych divákov. Dáta o vašej televíznej sledovanosti ostávajú v našich systémoch neobmedzenú dobu. Vaše osobné údaje budeme archivovať jeden rok po ukončení vášho členstva v paneli (aby ste si mohli vyčerpať zvyšnú hodnotu odmeny) a následne budú vymazané.

Naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne revidujeme a v prípade zmien členov panela informujeme. O týchto zmenách si vedieme záznamy.

V prípade, že si nás želáte kontaktovať, použite prosím vyššie uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak máte akékoľvek sťažnosti ohľadom nášho spracovania vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

 

Ako meriame sledovanosť TV

Meranie sledovanosti sa uskutočňuje prostredníctvom PeopleMetrov minimálne v 1.200 domácnostiach, ktoré boli starostlivo vyberané tak, aby reprezentovali obyvateľstvo celého Slovenska. Sledovanosť televízie sa vyhodnocuje na základe sledovania všetkých členov panelu. Po vstupe do panelu pripoja naši technici PeopleMeter ku každému televíznemu prijímaču v domácnosti. Ide o malý prístroj s displejom, ktorý je umiestnený v blízkosti televízora.

PeopleMeter má dotykový displej a je k nemu aj špeciálny diaľkový ovládač. Náš technik vytvorí každému členovi domácnosti tzv. Avatara a taktiež priradí tlačidlo každému členovi a každému pravidelnému hosťovi vo vašej domácnosti. Každý, kto pozerá TV sa teda prihlási dotykom na svojho avatara na displeji, alebo diaľkovým ovládačom, takže budeme vedieť, kto pozerá.

Za spoluprácu vás odmeníme

Keďže si vážime vašu spoluprácu, chceme sa vám odvďačiť za pomoc. Po nainštalovaní PeopleMetra vo vašej domácnosti budete zaradení do nášho programu odmien. Na začiatku získate „štartovací“ kredit 200 bodov, ku ktorému sa vám budú pripočítavať denné body. Okrem toho budete dostávať aj prémiové body. Svoj bodový kredit potom môžete vymeniť za odmeny z nášho katalógu.